SLOVENSKI DNEVI SANITARNEGA INŽENIRSTVA 2018

THE SLOVENIAN DAYS OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH PROFESSION 2018

 

Spoštovane kolegice in kolegi,

vabimo vas na Slovenske dneve sanitarnega inženirstva 2018, kjer bodo predstavljene aktualne tematike javnega in okoljskega zdravja. Program aktivnosti nudi raznovrstno paleto dogodkov in priložnosti za pridobitev dodatnih znanj, izmenjavo izkušenj, spodbujanje kritičnih razprav in ostala neformalna srečanja. Aktivnosti bodo potekale na dveh lokacijah. Prvi dan, v sredo, pričnemo s predstavitvijo in promocijo novih knjig kolegov sanitarnih inženirjev v Mestnem muzeju Ljubljana. Naslednji dan, v četrtek, bo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani organizirana multimedijska projekcija s predstavitvijo študentskega dela in njihovih aktualnih mednarodnih dosežkov. Zadnji dan, v petek, se vrnemo nazaj na izhodišče v Mestni muzej Ljubljana, kjer se bodo vršila predavanja strokovnjakov s področja sanitarnega inženirstva. Podroben program si lahko ogledate v nadaljevanju.
Vljudno vabljeni. Veselimo se srečanja z vami!

Dear colleagues,

It is a great pleasure to welcome you to Ljubljana for the Slovenian Days of Public and Environmental Health Profession 2018. The event will take place on Wednesday 17th, Thursday 18th, and Friday 19th October 2018, at the City Museum of Ljubljana. The current topics of public and environmental health will be presented. The program of activities offers a diverse range of events and opportunities for gaining additional knowledge, sharing experiences, encouraging critical discussions and other informal meetings. Activities will take place in two locations. On the first day, Wednesday, we begin by presenting and promoting new books by colleagues – sanitary engineers, at the City Museum of Ljubljana. The next day, Thursday, a multimedia projection will be organized at the Faculty of Health Sciences in Ljubljana with a presentation of student work and their current international achievements. On the last day, on Friday, we return to the starting point to the City Museum of Ljubljana, where lectures of experts from the field of public and environmental health will have their presentations. You can see the detailed programme below.
We look forward to welcoming you!

Add to Calendar

Glavne teme dogodka / Main topics : 

javno zdravje, okoljsko zdravje, pitna voda, varnost hrane, higiena objektov in procesov, ocena tveganja, metode in tehnike inšpekcijskega nadzora na področju varne hrane

public health, environmental health, drinking water, food safety, hygiene of objects and processes, risk assessments, food safety inspection technics and methods

Strokovne vsebine iz programa / Professional contents from the programme:

 • Metode raziskovanja v sanitarnem inženirstvu / Research methods in the Public and Environmental health
 • Metode in tehnike inšpekcijskega nadzora / Inspection technics and methods
 • Novosti na področju prehranskih raziskav / Novelties in the field of nutrition research
 • Proizvodnja in prehranjevanje z umetnim mesom / Production and feeding with artificial meat
 • Radioaktivnost hrane in pitne vode / Radioactivity of drinking water and food (novelties)
 • Potencial naravnih površinsko aktivnih snovi za obvladovanje bakterijske adhezije / Potential of natural surfactants for the control of bacterial adhesion
 • Pritrjevanje bakterij Legionella pneumophila na stene vodovodnih cevi / Legionella pneumophila biofilm formation on the plumbing materials
 • Orodja za optimizacijo procesov higiene v zdravstvu / Tools for hygiene optimization in the health facilities
 • Orodja za hitro in učinkovito določanje ukrepov na področju onesnaženosti zunanjega zraka / Tools for rapid and effective determination of measures in the field of ambient air pollution

Uveljavljeni predavatelji

Aktualne teme

Izmenjava strokovnih izkušenj

Sinergijski učinki

Najnovejše strokovno gradivo

Število udeležencev je omejeno!
Please note that the number of participants is limited!

PROGRAM SLOVENSKIH DNEVOV SANITARNEGA INŽENIRSTVA 2018

THE PROGRAMME OF THE SLOVENIAN DAYS OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL HEALTH PROFESSION 2018

SREDA / WEDNESDAY, 17. oktober 2018 - Mestni muzej Ljubljana (16:00 - 18:30)

Predstavitev knjige HIGIENA V TURIZMU / Book presentation: Hygiene in tourism

Doc. dr. Rok FINK, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Predstavitev knjige HIGIENA OBJEKTOV IN PROCESOV / Book presentation: Hygiene of objects and processes

Doc. dr. Mojca JEVŠNIK, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Predstavitev knjige HISTORIA SANITARIA / Book presentation: Historia sanitaria

Aleš KRULEC
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije – Inštitut za sanitarno inženirstvo
ČETRTEK / THURSDAY 18. oktober 2018 - Zdravstvena fakulteta, 4. nadstropje (11:00 - 12:30)
PETEK / FRIDAY, 19. oktober 2018 - Mestni muzej Ljubljana
Registracija udeležencev in pozdravni nagovor / Registration: 8:00 - 9:10

Pomen medstrokovnega celovitega sodelovanja - prikaz primerov študij javnega zdravja / The importance of comprehensive cooperation between professions: an overview of public health studies

Doc. dr. Andreja KUKEC, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
9:10 – 9:20

Metode raziskovanja v sanitarnem inženirstvu / Research methods in the Public and Environmental health

Doc. dr. Aleksandar BULOG, dipl. san. inž.
Učni zavod za javno zdravje, Rijeka, Hrvaška
Medicinska fakulteta, Rijeka, Hrvaška
9:20 – 9:30

Potencial naravnih površinsko aktivnih snovi za obvladovanje bakterijske adhezije / Potential of natural surfactants for the control of bacterial adhesion

Doc. dr. Rok FINK, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
9:30 – 9:40

Pritrjevanje bakterij Legionella pneumophila na stene vodovodnih cevi / Legionella pneumophila biofilm formation on the plumbing materials

Doc. dr. Martina ODER, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
9:40 – 9:50

Oportunistični patogeni mikroorganizmi v vodovodnih sistemih: tveganje za okoljsko zdravje / Opportunistic Premise Plumbing Pathogens: The Emerginng Environmental Health Risk

prof. dr. Ivana GOBIN, dipl. san. inž.  
Medicinska fakulteta, Rijeka, Hrvaška
9:50 – 10:00

Radioaktivnost pitnih voda in hrane / Radioactivity of drinking water and food

Dr. Romana KRIŠTOF, dipl. san. inž.
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
10:00 – 10:10
Razprava in odmor / Discussion and break: 10:10 - 10:30

Novosti na področju prehranskih raziskav / Novelties in the field of nutrition research

Doc. dr. Matej GREGORIČ, dipl. san. inž.
Nacionalni inštitut za javno zdravje RS, Ljubljana
10:30 – 10:40

Integralno vrednotenje tveganj pri zagotavljanju varnih živil / Integrated risk assessment of the food safety assurance

Doc. dr. Mojca JEVŠNIK, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
10:40 – 10:50

Prehranska pismenost na področju zagotavljanja varnosti hrane / Food literacy in the field of food safety

Doc. dr. Andrej OVCA, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
10:50 – 11:00

Bolnišnično okolje: trendi, načrtovanje in možnosti izboljšav / Hospital environment: trends, planning and options for improvement

Doc. dr. Mateja DOVJAK, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
11:00 – 11:10

Hrup kot dejavnik tveganja pri vzgojnem osebju v vrtcu / Noise as a risk factor for kindergarten staff

Dr. Katarina KACJAN ŽGAJNAR, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
11:10 – 11:20

Vloga sanitarnega inženirstva v inštitutih za javno in okoljsko zdravje / The role of public and environmental health profession in the institutions for public and environmental health

Doc. dr. sc. Željko LINŠAK, dipl. san. inž.
Učni zavod za javno zdravje, Rijeka, Hrvaška
Medicinska fakulteta, Rijeka, Hrvaška
11:20 – 11:30
Razprava in odmor / Discussion and break: 11:30 - 13:30

Preprečevanje bolnišničnih okužb na konkretnem primeru / Prevention of hospital infections - practical case

Jasna STOJANOVIĆ, dipl. san. inž.
Klinični center Niš, Srbija
13:30 – 13:40

Orodja za optimizacijo procesov higiene v zdravstvu / Tools for hygiene optimization in the health facilities

Vesna JURKOŠEK, dipl. san. inž..
Ecolab d. o. o.
13:40 – 13:50

 

Vpliv izvedenih sanacijskih ukrepov v TE Šoštanj na kakovost zunanjega zraka / Impact of Šoštanj Thermal Power Plant rehabilitation on the ambient air quality

Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
13:50 – 14:00

Modelska ocena - orodje za hitro in učinkovito določanje ukrepov na področju zunanjega zraka / Modelling assessment - fast and effective approach to determinate measurements in air quality fields

Petra DOLŠAK, mag. ekol., dipl. san. inž. (UN)
Elektroinštitut Milan Vidmar
14:00 – 14:10

Proizvodnja in prehranjevanje z umetnim mesom / Production and feeding with artificial meat

Marija POLJAK, dipl. san. inž.
Učni zavod za javno zdravje dr. Andrija Štampar, Zagreb, Hrvaška
14:10 – 14:20

Vpliv prekuhanega mleka na njegovo zdravstveno ustreznost in nutritivno vrednost / The impact of boiling on raw milk - food and health aspects

mag. Daniel MAESTRO, dipl. san. inž.
Zavod za javno zdravstvo FBiH, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
14:20 – 14:30

Vzpostavitev in problematika notranjega nadzora v javni oskrbi s pitno vodo / Establishing and issues of internal control in public drinking water supply

Irena SUŠELJ ŠAJN, dipl. san. inž.
Komunalno podjetje KOVOD, Postojna
14:30 – 14:40

Fosfati v pitni vodi - ocena tveganja za zdravje / Phosphates in drinking water - health risk assessment

Mag. Gregor JEREB, dipl. san. inž.
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
14:40 – 14:50

Čiščenje odpadnih vod z rastlinskimi čistilnimi napravami / Wastewater treatment with Tratment wetlands

Iztok AMERŠEK, dipl. san. inž.
AQUAPLANT Zelene tehnologije, d.o.o.
14:50 – 15:00

Problematika odvajanje in čiščenja odpadnih voda - Praktični primer / Problems of sewage treatment - practical example

Sabina SENICA, dipl. san. inž.
Kostak d. d.
15:00 – 15:10

Metode in tehnike inšpekcijskega nadzora na področju varne hrane / Food safety Inspection technics and methods

Mag. Milena PETEK, dipl. san. inž.
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije 

15:10 – 15:20

Vloga sanitarnega inženirja v izrednih razmerah / The role of public and environmental health professionals in emergency situations

Bruno CVETKOVIĆ, dipl. san. inž.
Učni zavod za javno zdravje dr. Andrija Štampar, Zagreb, Hrvaška
15:20 – 15:30
Razprava in zaključek slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2018 / Discussion and the end of the Slovenian Days of Public and Environmental Health Profession 2018: 15:20 - 16:30

ORGANIZATORJI / ORGANIZERS

Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije
The Slovenian Association of Public and Environmental Health Professionals 

 

Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije je bila ustanovljena 3. julija 1993 v Ljubljani in je edina samostojna poklicna organizacija sanitarnih inženirjev v EU. Ustanovljena je bila na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92). Zbornica zastopa in ščiti interese članov, njihov ugled in stroko. Sodeluje pri načrtovanju izobraževalnega programa in pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, smernic, kadrovskih načrtov in drugih strokovnih mnenj s področja javnega in okoljskega zdravja.

The Slovenian Chamber-Association of Public and Environmental Health Professionals was formed in 3rd July 1993 in Ljubljana and is the first and only independent professional organization of the sanitary engineers in the European Union. It represents and protects the interests of its members and their reputation and it is the only kind of independent association established in EU to connect all aspects of public and environmental health profession (sanitary engineering) in one institution. Its primary mission is to take care for the harmonious and continual development of the profession.

Učni zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo
Institute of Public and Environmental Health

 

Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo je bil ustanovljen leta 2001, kot raziskovalni zavod Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije. Vpisan je kot raziskovalni inštitut pod številko 1830 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Osnovni namen dejavnosti Inštituta je skrb za skladen razvoj stroke in aplikativne dejavnosti na področju sanitarnega inženirstva. Sedež Inštituta je v Ljubljani in deluje na področju celotne EU s svojimi poslovnimi regijskimi enotami v Mariboru in Celju.

Institute of Public and Environmental Health is a research institution of The Slovenian Association of Public and Environmental Health Professionals. It has been registered in the year 2001 as a research Institute at Ministry of higher education, science and technology of the Republic of Slovenia. The Institute’s primary activities are in the field of microbiological and chemical research, food safety, water safety, ecology, and environmental protection, education and publishing, the design of technologies in food production and ventilation systems, health and safety at work, fire safety, building physics and setting up international standards. Institute is also publishing professional books in native and foreign languages.

Aktualne teme

Strokovno gradivo

Uveljavljeni predavatelji

Potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju

Izmenjava strokovnih izkušenj

Sinergijski učinki

Kotizacija vključuje / Registration includes:

 • udeležbo na vseh dogodkih in predavanjih / full entry to all events and lectures
 • material in strokovno e-gradivo za udeleženca / meeting material
 • pijačo v odmorih / coffe breaks
 • e-potrdilo o udeležbi / e-certificate of attendance
 • ogled Mestnega muzeja Ljubljana / tour of the City Museum of Ljubljana

Prijave in informacije / Registration and information:

Prijavite se preko spletnega obrazca “ONLINE PRIJAVA“ ali preko izpolnjene prijavnice poslane na e-naslov sanitarni.dnevi@institut-isi.si. Udeležba (sreda in četrtek) na predstavitvi knjig in študenstkih predstavitvah je brezplačna. Število udeležencev je omejeno. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na: Inštitut za sanitarno inženirstvo Zaloška cesta 155, 1000 Ljubljana T: +386 1 546 83 93 M: +386 41 238 497 M: +386 41 726 454

You can apply via online form “ONLINE REGISTRATION” or by sending us the application form via e-mail sanitarni.dnevi@institut-isi.si. Participation (Wednesday and Thursday) at the presentation of books and student presentations is free of charge. The number of participants is limited. For further information, please contact: Institute of Public and Environmental Health, Zaloška cesta 155, 1000 Ljubljana T: +386 1 546 83 93 M: +386 41 238 497 M: +386 41 726 454

Kotizacija za udeležbo na predavanjih v petek, 19. 10. 2018, znaša 110,00 EUR z DDV. Za ostale dneve (sreda 17. 10. in četrtek 18. 10.)  je udeležba brezplačna. Člani ZSTI lahko koristijo 10 % popust pri plačilu. Plačila kotizacije so oproščeni študenti in brezposelni diplomanti sanitarnega inženirstva po predhodni odobritvi.  Znesek kotizacije nakažite pred pričetkom dogodka na TRR št.: SI56 6100 0001 5799 028 (DELAVSKA HRANILNICA, d. d., LJUBLJANA). Račun vam bomo izstavili naknadno. Javne ustanove koristijo valuto plačila 30 dni, skladno z veljavno zakonodajo. Za izdajo e-računa pripišite številko referenčnega dokumenta ( št. naročilnice ..) Dokazilo o plačilu kotizacije pošljite po e-pošti. Udeležba na dogodku se šteje kot dodatno strokovno izobraževanje, za kar se prejme ustrezno potrdilo. Organizator si pridržuje pravico, do morebitne spremembe programa.

Registration fee: 110,00 EUR, including local VAT. The members of the Chamber of Sanitary Engineers of Slovenia can benefit 10 % discount on registration fee. Registration fee is free for students and unemployed graduates of sanitary engineering after prior approval. Bank details: Bank name: DELAVSKA HRANILNICA, d. d., LJUBLJANA, account number: SI56 6100 0001 5799 028. We will issue an invoice after your payment. Public institutions use a 30-day payment currency in accordance with applicable law. Please, send us proof of the payment of the registration fee by e-mail. Attendance at the event is considered as additional professional training, for which an appropriate certificate is received.

ONLINE PRIJAVA / ONLINE REGISTRATION: